Aama Mángbɛ́tʉ́

Néfílimɛ i Yésu bha nɛ́

Átébhúkáá i, nyá ú múgwúa t'ɔ́dhyɔ́ si Angéle ɛɨ́mmbɛ́mbɛ́bwʉ ɨ́zá burú átƐɨ́nyɨ́ i bhɛ́ɛ́ nɛ́ Yésu to , átɛmbanda i bhó mʉ́rá to nɛ́. Néfílimɛ nɛ́ ɨ́n'a ú oóbhúa ndrɛ eingili tɛ́ɛ́vhɛ́ égí sóórúé. Aátaátɛ bhó nyéívhi nɛ, nɔ́dhyɔ kana, mɨ́ɨ́nngookúngúlú nɛ bhelé, bhe mɨ́ɨ́ngɔʉhyá bhelé.